සකළ කලා වල්ලභ

#සිංහල අපි වෙනුවෙන්ම පමණක් මව්භාෂාව මුල් කරගනිමින් ඇරඹි ලංකාවේ ප්‍රථම සමාජ ජාලය. www.soosata.com.

()

Activity

Group membership

  • මෙම ගෘපය විශේෂයෙන් ඉතාලියේ වෙසෙන සිංහල අපි වෙනුවෙන් සැකසු ගෘපයක් බව සලකන්න. මෙම ගෘපයේ අදහස් දැක්වීම සිංහල හෝ English යන මාධ්‍ය දෙකෙන්ම සිදුකල හැකි අතර ගෘපයට නොගැලපෙන සාමාජිකයන් පිලිබඳ වෙබ් අඩවි ඇඩ්මින්වරයෙකු දැනුවත් කිරීමෙන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකිය. ගෘපය වෙළඳ දැන්වීම් හෝ spam කටයුතු සඳහා යොදාගන්න අයවලුන්ට ගෘපය සදාකාලයටම තහනම් කිරීමට කටයුතු කෙරේ.
  • මෙම ගෘපය විශේෂයෙන් මැදපෙරදිග වෙසෙන සිංහල අපි වෙනුවෙන් සැකසු ගෘපයක් බව සලකන්න. මෙම ගෘපයේ අදහස් දැක්වීම සිංහල හෝ English යන මාධ්‍ය දෙකෙන්ම සිදුකල හැකි අතර ගෘපයට නොගැලපෙන සාමාජිකයන් පිලිබඳ වෙබ් අඩවි ඇඩ්මින්වරයෙකු දැනුවත් කිරීමෙන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකිය. ගෘපය වෙළඳ දැන්වීම් හෝ spam කටයුතු සඳහා යොදාගන්න අයවලුන්ට ගෘපය සදාකාලයටම තහනම් කිරීමට කටයුතු කෙරේ.
  • මෙම ගෘපය විශේෂයෙන් එංගලන්තයේ වෙසෙන සිංහල අපි වෙනුවෙන් සැකසු ගෘපයක් බව සලකන්න. මෙම ගෘපයේ අදහස් දැක්වීම සිංහල හෝ English යන මාධ්‍ය දෙකෙන්ම සිදුකල හැකි අතර ගෘපයට නොගැලපෙන සාමාජිකයන් පිලිබඳ වෙබ් අඩවි ඇඩ්මින්වරයෙකු දැනුවත් කිරීමෙන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකිය. ගෘපය වෙළඳ දැන්වීම් හෝ spam කටයුතු සඳහා යොදාගන්න අයවලුන්ට ගෘපය සදාකාලයටම තහනම් කිරීමට කටයුතු කෙරේ.

Friends

Files

No files.

Pages

No pages created yet

Bookmarks